Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 08/Gorffennaf

 

Dydd Llun 11/07/22

 • Ymarfer Côr Ceredigion i fl.5a6 yn ystod y bore (bws yn gadael yr ysgol tua 9:15 ac yn dychwelyd tua 12:45 - angen bocsys bwyd)
 • Gwersi beicio bl.6
 • Gŵyl Chwaraeon Anabledd Cymru yn y Brifysgol
 • Bydd mwyafrif y dosbarthiadau yn pontio am wers i'w dosbarthiadau newydd heddiw i gwrdd â'u hathrawon dosbarth newydd (ar wahân i 4J a fydd yn pontio ddydd Mercher)

Dydd Mawrth 12/07/22

 • Gwibdaith bl.1a2 i Quackers
 • Gwersi beicio bl.6

 

Dydd Mercher 13/07/22

 • Gwasanaeth Ysgol Gyfan - rhannu gwybodaeth am Sialens Ddarllen yr Haf gan y Llyfrgelloedd
 • Gwibdaith Blwyddyn 6 i Sain Ffagan ac LC2
 • Diwrnod Môr Ladron ym ml.1

 

Dydd Iau 14/07/22

 • Noson barbeciw y G.Rh.A am 6 o'r gloch yn yr ysgol

 

Dydd Gwener 15/07/22

 • Parti ffarwelio â Blwyddyn 6 yn ystod y prynhawn
 • Diwedd tymor yr haf
 • Bydd y flwyddyn ysgol newydd yn cychwyn i blant ar Ddydd Llun, Medi'r 5ed

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Y Cyngor Ysgol a Phwyllgorau Plant

Croeso i wybodaeth a digwyddiadau 2021-2022

 

CYNGOR YSGOL : PWY YDYM NI A BETH RYDYM YN EI WNEUD?

Rydym yn griw o ddisgyblion a etholwyd gan blant ein dosbarthiadau er mwyn eu cynrychioli yn y cyfarfodydd. Rydym yn cyfarfod bob hanner tymor gyda Mr James lle fyddwn yn trafod gwahanol ffyrdd o wella'r ysgol ac yn trefnu gweithgareddau gwahanol hefyd.

 
 
 
Owain
Cynrychiolydd Bl.6
 
Arwen
Cynrychiolydd Bl.6
 
Gruff
Cynrychiolydd Bl.6
 
Manon
Cynrychiolydd Bl.6

 
 
 
 
 
 
Moi
Cynrychiolydd Bl.5
 
Anni
Cynrychiolydd Bl.5
 
Hans
Cynrychiolydd Bl.4
 
Lois
Cynrychiolydd Bl.4
 
 
 
   
     
   
Morgan
Cynrychiolydd Bl.3
  Martha
Cynrychiolydd Bl.3
   
             

 

 

 

21/09/2021

Cofnodion y Cyfarfod Cychwynnol

 

Cafwyd cyfarfod cychwynnol o’r Cyngor Ysgol i drafod pa bwyllgorau plant fydd yr aelodau yn mynychu eu cyfarfodydd yn ystod y flwyddyn. Penderfynwyd rhannu yr aelodau fel hyn:

 

Arwen

Manon

Gruff

Owain

Ani

Moi

Hans a Lois

Morgan a Martha

Pwyllgor E-ddiogelwch (dan ofal Mr Evans)

Pwyllgor Eco (dan ofal Mrs B Davies)

Pwyllgor Taclo’r Toiledau (dan ofal Mrs James)

Pwyllgor Gorau Chwarae – Cyd Chwarae (dan ofal Mr Jones)

Pwyllgor Llesiant (dan ofal Mr Griffiths)

Y Siarter Iaith (dan ofal Mrs S Davies)

Pwyllgor Gwrth fwlio (dan ofal Miss Ellis)

Pwyllgor Dyngarol (dan ofal Mrs Wigley)

 

Tasg gyntaf y Cyngor Ysgol fydd mynychu’r cyfarfodydd hyn a’u cynorthwyo i fwydo i mewn i’r cynllun ar gyfer y tymor. Byddwn yn cyfarfod fel Cyngor Ysgol ar ddechrau mis Hydref i drafod cynlluniau pob pwyllgor.

 
   

 

 

21/10/2021

Cofnodion y Cyfarfod

 
   

Croesawyd pawb i’r cyfarfod a chytunwyd y dylwn ethol swyddogion ar gyfer y pwyllgor.
Etholwyd y canlynol:
Cadeirydd – Owain L
Is-gadeirydd – Manon P R
Ysgrifennydd – Arwen C
Is-ysgrifennydd – Gruff M

Adroddodd pob aelod o’r Cyngor Ysgol yn ôl ar y pwyllgor plant y maent yn eu cynrychioli.


Llongyfarchwyd y Pwyllgor Gorau Chwarae a’r Siarter Iaith am y digwyddiad diweddar pan redodd pawb yn yr ysgol filltir i godi arian at yr Urdd a’r Gymdeithas Rieni ac Athrawon. Roedd y prynhawn dydd Gwener yng nghwmni Mistar Urdd yn wych, a llwyddwyd i godi tua £4,500!


Dymunwyd yn dda i’r Pwyllgor Dyngarol a fydd yn trefnu y weithgaredd nesaf sef Diwrnod Pydsi i godi arian at Blant Mewn Angen.


Atgoffwyd pawb o’r angen i gadw llygad mâs am y ddolen ar Teams i ofyn am les plant yn yr ardal leol (i’w cwblhau adref gyda rhieni)


Byddwn cyfarfod nesaf ym mis Tachwedd.

 

 

 

10/11/2021

Cofnodion y Cyfarfod

 

Croesawyd pawb i’r cyfarfod.

Trafodwyd bod y Pwyllgor Dyngarol wedi gwneud gwaith da yn gwerthu pabis coch yr wythnos hon, ac ar ôl gwerthu mâs ohonyn nhw, wedi gofyn am focs arall a gwerthu y rheiny hefyd! Da iawn nhw!

Mae'r Pwyllgor Dyngarol hefyd yn trefnu i fod yn rhan o weithgaredd Radio Cymru wythnos nesaf a cherdded milltir yr un (neu milltir bob dydd) tuag at Blant Mewn Angen.

Daeth hyn a ni at y Llwybr Lles newydd sydd gennym o gwmpas cae yr ysgol. Dywedodd sawl un yn y Cyngor Ysgol fod angen set o reolau am y llwybr - pryd ni'n cael ei ddefnyddio? Pan yn chwarae ar yr iard bellaf? Amser cinio? A oes hawl rhedeg ayyb. Y Cyngor Ysgol yn dymuno trafod hyn gyda Mr Williams.

Dau aelod o'r Cyngor hefyd yn sylwi ar sbwriel o gwmpas yr ysgol, yn bennaf ar bwys y ffens i Benweddig. Rydym yn mynd i atgoffa'r Pwyllogr Eco i fynd â'r bagiau sbwriel a'r 'litter pickers' i dacluso.

Diolchwyd i'r plant sy'n trefnu'r cerddoriaeth Gymraeg i chwarae dros yr iard amser chwarae - mae pawb yn mwnyhau!

Gofynnwyd os fydd hawl dod â beics i'r ysgol ar ddydd Gwener eto (cyn Covid byddai cyfle i feicio o gwmpas y cae ar bnawn Gwener i bawb) a chytunwyd y bydd hynny'n iawn i wneud eto (pan fydd y tywydd yn gwella yn y gwanwyn)

Cyfarfod nesaf ym mis Rhagfyr.

 
   
   

Y PWYLLGORAU PLANT - PWY A BETH YW'R PWYLLGORAU PLANT?

Mae wyth o bwyllgorau i gyd. Penderfynwyd eu creu i glywed mwy o leisiau na llais y Cyngor Ysgol yn unig. Mae'r Pwyllgorau Plant yn cyfarfod i drafod y pethau pwysig sy'n dylanwadu ar fywyd yr ysgol, ac yn rhannu'r wybodaeth hynny gyda'r Cyngor Ysgol. Mae pob un o ddisgyblion Blwyddyn 6 ar bwyllgor sy'n golygu bod llais pawb ar frig yr ysgol yn cael ei glywed.

 

Cofnodion Pwyllgorau 2021-22 - cliciwch yma i weld y cofnodion ar ffurf pdf